SẢN PHẨM – DỊCH VỤ

Khí Mẫu chuyên cung cấp các Sản phẩm Khí công nghiệp (Gas industrial)

Khí Mẫu chuyên cung cấp các Sản phẩm Khí Y Tế.

Khí Mẫu chuyên cung cấp các Sản phẩm Khí đặc biệt (Speciality Gases)

Khí Mẫu chuyên cung cấp các Sản phẩm Khí hỗn hợp (Gas Mix)

Khí Mẫu chuyên cung cấp các Thiết bị bị Ngành khí

Khí Mẫu chuyên cung cấp các Dịch vụ Kỹ thuật